top of page

Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

MERGITECH บริหารจัดการโดย บริษัท เมอจีเทค คอนเซาท์ติ้ง จำกัด เราตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยนโยบายฉบับนี้ได้อธิบายเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 

เมื่อคุณใช้บริการของเรา คุณไว้วางใจให้เรารักษาข้อมูลของคุณ เราเข้าใจว่าเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญ โดยเราจะพยายามอย่างยิ่งที่จะปกป้องข้อมูลของคุณ

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนได้โดยตรงจากคุณ ดังนี้ 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้แก่เราโดยตรง เช่น การติดต่อผ่านหน้าเว็บไซต์ ทางโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เข้าถึงได้จากแหล่งอื่น เช่น โซเชียลมีเดีย บุคคลภายนอก หน่วยงานของรัฐ เป็นต้น 

 

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม 

ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชน เป็นต้น 

ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

ข้อมูลบัญชี เช่น ชื่อบัญชี Facebook Login Google Login LINE Login ประวัติการใช้งาน เป็นต้น

ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลการชำระเงิน หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หลักฐานการชำระเงิน เลขบัตรเครดิต เป็นต้น

ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ ใบเสนอราคา เอกสารสัญญา ประวัติการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ เป็นต้น

ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP address คุกกี้ ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ เป็นต้น

ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลอื่น ๆ เป็นต้น

 

เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวเมื่อเราได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณเท่านั้น เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้

 

ผู้เยาว์ 

หากคุณอายุต่ำกว่า 20 ปี เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่สามารถระบุตัวตนได้ เราอาจจำเป็นให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณรับทราบและให้ความยินยอมกับเรา หากเราทราบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ยาว์โดยไม่ได้รับการยืนยันความยินยอมจากผู้ปกครอง เราจะดำเนินการลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา การให้บริการของเราไม่ได้มุ่งเน้นให้บริการแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ดังนั้นเราจะไม่รวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ของบุคคลดังกล่าว หากทราบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลดังกล่าวโดยไม่ได้รับการยืนยันความยินยอมจากผู้ปกครอง เราจะดำเนินการลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์

 

วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบเอกสาร และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ในระบบคลาวด์ โปรแกรม Zoho CRM ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ สิงคโปร์

 

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้คุณใช้บริการของเราได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของคุณ เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

 • เพื่อสร้างและการจัดการบัญชี

 • เพื่อการจัดเตรียมการให้บริการ

 • เพื่อปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ

 • เพื่อการบริหารจัดการภายในของเรา

 • เพื่อการตลาดและการส่งเสริมการขาย

 • เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ

 • เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน

 • เพื่อรองรับการใช้งาน

 • เพื่อจัดส่งข้อมูล ข่าวสาร บทความ

 • เพื่อการตลาดทางตรง

 • เพื่อการป้องกันบัญชีผู้ใช้งานที่ไม่เหมาะสม 

 • เพื่อการปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข นโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของคุณหรือกฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ ดังต่อไปนี้ 

 

การให้บริการ 

เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณภายในองค์กรเท่าที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของเรา  เราอาจรวบรวมข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการให้บริการต่าง ๆ เข้าด้วยกันภายใต้นโยบายนี้เพื่อประโยชน์ของคุณและผู้อื่นเพิ่มมากขึ้น

 

พันธมิตรทางธุรกิจ 

เราอาจเปิดเผยข้อมูลบางอย่างกับพันธมิตรทางธุรกิจเท่าที่จำเป็นเพื่อการประสานงานในการให้บริการ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานสำหรับบริการของเรา 

 

ผู้ให้บริการ

เราอาจใช้ผู้ให้บริการภายนอกเพื่อช่วยในการให้บริการของเรา เช่น การตลาด การพัฒนา การชำระเงิน เป็นต้น ผู้ให้บริการภายนอกอาจจำเป็นเข้าถึงข้อมูลของคุณเพื่อปฏิบัติงานเหล่านี้ โดยมีหน้าที่ต้องไม่เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ทั้งนี้ ผู้ให้บริการนี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง

 

การถ่ายโอนธุรกิจ

เราจะเปิดเผยข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สำหรับการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมหรือการขายกิจการ หรือการถ่ายโอนสินทรัพย์อื่น ๆ โดยมีเงื่อนไขว่าฝ่ายที่รับโอนตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

 

การบังคับใช้กฎหมาย

ในกรณีที่จำเป็นตามกฎหมายหรือเมื่อหน่วยงานราชการร้องขอ เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นให้แก่หน่วยงานราชการ เช่น ศาล หน่วยงานของรัฐ เป็นต้น

 

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

เราอาจจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ โดยเราจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศปลายทางดังกล่าวมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ในกรณีที่เรามีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปต่างประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอหรือต่ำกว่าประเทศไทย เราจะดำเนินการตามที่เห็นว่าจำเป็นอย่างน้อยตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายของประเทศนั้น ๆ กำหนดไว้

 

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่คุณมีความสัมพันธ์อยู่กับเราหรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นหากมีกฎหมายกำหนดไว้ เราจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของคุณได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

 

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามหลักการ การรักษาความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้ เราจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control) ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 

 

สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้กฎหมายกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 

สิทธิขอถอนความยินยอม (withdrawal of consent) หากคุณได้ให้ความยินยอมไว้ เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่คุณให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น คุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา

 

สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (right to access) คุณมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา และขอให้เราทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่คุณ รวมถึงขอให้เราเปิดเผยว่าได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาได้อย่างไร

 

สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล (right to data portability) คุณมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่เราได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึง มีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติและมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่เราไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค

 

สิทธิขอคัดค้าน (right to object)  คุณมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่คุณสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์

 

สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล (right to erasure/destruction) คุณมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวคุณได้ หากคุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเห็นว่าเราหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อคุณได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว

 

สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (right to restriction of processing)  คุณมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้ชั่วคราวในกรณีที่เราอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของเรา หรือกรณีอื่นใดที่เราหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่คุณขอให้เราระงับการใช้ไว้แทน

 

สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล (right to rectification)  คุณมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

 

สิทธิร้องเรียน (right to lodge a complaint) คุณมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากคุณเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสามารถติดต่อเราตามข้อมูลการติดต่อท้ายนโยบายฉบับนี้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ ซึ่งทางเราจะพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของคุณภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว ทั้งนี้ หากเราปฏิเสธคำร้องขอ เราจะแจ้งเหตุผลการปฏิเสธให้คุณทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล หรือ โทรศัพท์ เป็นต้น

การโฆษณาและการตลาด

เพื่อประโยชน์ในการได้รับสินค้าและบริการของเรา เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงสินค้าหรือบริการ และทำการตลาดผ่าน Google หรือ Facebook และอื่น ๆ เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้บริการเหมาะสมกับคุณ 

 

เว็บไซต์ของเราอาจแสดงโฆษณาจากบุคคลที่สามเพื่ออำนวยความสะดวกในบริการของเรา บุคคลที่สามเหล่านี้อาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินการเหล่านี้เท่านั้น และมีหน้าที่ไม่เปิดเผยหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่น

 

การติดต่อสื่อสาร

เราอาจส่งข้อความ ข่าวสาร หรือบทความ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอสิ่งที่น่าสนใจสำหรับคุณ หากคุณไม่ต้องการรับการติดต่อสื่อสารจากเราผ่านทางอีเมลอีกต่อไป คุณสามารถกด "ยกเลิกการติดต่อ" ในลิ้งก์อีเมล หรือติดต่อเราผ่านทางอีเมล

 

เทคโนโลยีติดตามตัวบุคคล (cookies and similar technologies)

เพื่อเพิ่มประสบการณ์ของคุณให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ เราจะใช้เทคโนโลยีติดตามตัวบุคคล (cookies) หรือเทคโนโลยีที่ใกล้เคียง (similar technologies) เพื่อพัฒนาการเข้าถึงบริการ โฆษณาที่เหมาะสม และติดตามการใช้งานของคุณ เราใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ 

 

หากคุณไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเรา การปฏิเสธนี้จะไม่มีผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของเรา

 

การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกิดขึ้น เราจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าที่สามารถกระทำได้ ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของคุณ เราจะแจ้งเหตุการณ์ละเมิดให้คุณทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ประกาศบนเว็บไซต์ อีเมล หรือ โทรศัพท์ เป็นต้น

 

 

 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบาย

เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยคุณสามารถทราบรายละเอียดที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์

 

นโยบายฉบับนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุด เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวเว็บไซต์อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สำหรับการซื้อสินค้าหรือให้บริการ และการใช้งานเว็บไซต์ของเราเท่านั้น หากคุณเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางทางเว็บไซต์เรา การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ซึ่งเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย 

 

ข้อมูลการติดต่อ

หากคุณมีข้อเสนอแนะหรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายฉบับนี้ คุณสามารถติดต่อเราได้ดังต่อไปนี้

 

บริษัท เมอจีเทค คอนเซาท์ติ้ง จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 9 ซอยสุขสวัสดิ์ 33 แยก 7-2 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

อีเมล : business@mergitech.com

bottom of page